fbpx
,

Softver Geodet

Dostupnost:

100 na zalihi (isporuka do 48 sati od potvrde narudžbe)


Aplikacija ‘Geodet’ namijenjena je za obradu podataka sa geodetskog snimanja terena instrumentima ‘Topcon’, ‘Leica’, ‘Sokkia’, ‘Trimble’ i ‘Nikon’, kao i ručno unesenih podataka o geodetskim mjerenjima. Geodet podržava sve vrste totalnih stanica i GPS uređaja ovih proizvođača. Aplikacija omogućava automatsko kreiranje standardnih geodetskih obrazaca (TZ, O1i2, O1v, O18-D, O8, O25, O19, O28p, OK, u propisanoj formi). Izrađeni obrasci su u ‘*.xls’ workbook formatu pa se podaci kasnije mogu dodatno obrađivati u ‘Microsoft Excel’ – u (vidi sliku ispod).

1.872,00 KM

100 na zalihi (isporuka do 48 sati od potvrde narudžbe)

Aplikacija ‘Geodet’ namijenjena je za obradu podataka sa geodetskog snimanja terena instrumentima ‘Topcon’, ‘Leica’, ‘Sokkia’, ‘Trimble’ i ‘Nikon’, kao i ručno unesenih podataka o geodetskim mjerenjima. Geodet podržava sve vrste totalnih stanica i GPS uređaja ovih proizvođača. Aplikacija omogućava automatsko kreiranje standardnih geodetskih obrazaca (TZ, O1i2, O1v, O18-D, O8, O25, O19, O28p, OK, u propisanoj formi). Izrađeni obrasci su u ‘*.xls’ workbook formatu pa se podaci kasnije mogu dodatno obrađivati u ‘Microsoft Excel’ – u (vidi sliku ispod).
Također, aplikacija omogućava izradu GPS Elaborata sa obrascima GNSS 1-4.

Osim obrazaca automatski se izrađuju crteži sa kartiranim tačkama i objektima u više formata za najčešće korištene CAD aplikacije (AutoCAD, LandDevelopment, GoogleEarth, GoogleMaps, TopoCad, Plateia, PLS-CADD, MicroStation, DKV LPro).
Aplikacija omogućava i izradu geodetskih obrazaca i crteža direktno iz obrađenih koordinata tačaka (npr. iz tačaka dobivenih iz preciznih GPS uređaja), te automatsko sračunavanje čvornih tačaka. Aplikacija Geodet također omogućava i računanje koordinata detaljnih tačaka iz datih koordinata poligonskih tačaka (stanica) i tahimetrijskog zapisnika sa mjerenja detaljnih tačaka.

Uz pomoć ugrađenog Geodet konvertora, pored niza predefinisanih xsl šema za konverziju podataka, omogućeno je i definisanje korisniči kreiranih xsl šema za konverziju xml/jxl zapisnika i proizvoljnog izlaznog formata podataka. Dodatni modul za konverziju koordinata KOORDTRANS omogućava konverziju koordinata između preko 100 predefinisanih datuma sa različitim modelima elipsoida zemlje. Takođe, moguće je sračunavanje i kreiranje korisničkog datuma i elipsoida, te automatski proračun 7 transformacijskih parametara za kreiranje datuma iz najmanje tri poznate tačke u Gauss Krügerovoj projekciji i WGS84 koordinatnom sistemu (samo Premium verzija). Ovi parametri se kasnije mogu koristiti za iscrtavanje snimljenih tačaka u GoogleEarth-u i njihov prikaz u WGS84 sistemu.
Ključne prednosti:

Jednostavno korištenje u Windows grafičkom sučelju

Automatska izrada svih standardnih geodetskih obrazaca (TZ, O1i2,Ov1,O18-D,O8,O19,O28p,OK,O25,koordinate svih tačaka) objedinjenih u jednu Excel-woorkbook fajlu.

Automatski proračun čvornih tačaka – računanje uglova, x-koordinata, y-koordinata i elevacija za čvorne tačke po “Iterativnoj metodi aritmetičkih sredina”.

Automatska izrada crteža sa iskartiranim koordinatama snimljenih tačaka u formatu prilagođenom za najčešće korištene CAD aplikacije (AutoCAD, Google Earth, Google Maps, Topocad, Plateia, MicroSation, LandDevelopment, PLS CADD)

Automatsko iscrtavanje objekata i topografskih znakova na osnovu geodetskih kodova koje korisnici sami definišu

Podržane sve totalne stanice i GPS uređaji Trimble, Nikon, Leica, Topcon i Sokkia

Omogućen ručni unos podataka sa snimanja terena

Automatska konverzija različitih formata sirovih podataka iz totalnih stanica i GPS uređaja u xls format

Integrisani programi za skidanje podataka sa instrumenta (LeicaSurveyOffice, Prolink, Trimble Data Transfer i TECS)

On-line podrška za korisnike putem Interneta: http://www.itsbh.com/podrska

Mogućnost podešavanja templeta za Geodetske obrasce

Mogućnost jednostavnog kreiranja korisničkih Baza koordinata tačaka i automatskog unosa poznatih tačaka iz baze prilikom obrade tahimiterijskog zapisnika

Mogućnost rekurzivne obrade podataka iz već izrađenih obrazaca u xls formatu, kao i iz drugih formata tahimetrijskog zapisnika: raw, gdt, mdt, asc, cst, csv, gsi, gre, gts, xls, PENZD-txt.

Modul za transformaciju koordinata između velikog broja koordinatnih sistema

Mogućnost kombinovanja tahimetrijskog zapisnika sa snimanja totalnom stanicom i podataka sa RTK snimanja GPS uređajem (PENZD txt format)

Izračunavanje 7 parametara transformacije za transformaciju koordinata iz GausKrűger koordinatnog sistema u WGS koordinatni sistem

Automatska izrada GPS elaborata (GNSS) iz poslova snimanja terena GPS uređajima (statika ili RTK)

Određivanje koordinata stajališta metodama presijecanja naprijed i nazad

Izravnanje slobodnih mreža korištenjem Hannover (Pelzer) metode deformacije

Mogućnost instalacije na više računara uz upotrebu USB ključa

SKU: GEODET_13.9 Kategorije: , Brend: